การเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของวารสารและนิตยสาร

รายละเอียดทางบรรณานุกรมมี 4 ส่วน ได้แก่

1) ชื่อผู้เขียนบทความ
2) ปีที่พิมพ์ (ถ้าเป็นรายเดือน หรือถี่กว่ารายเดือน ระบุเดือน หรือวันที่และเดือนด้วย)
3) ชื่อบทความ
4) รายละเอียดที่เกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร ประกอบด้วย
ชื่อวารสารเลขประจำปีหรือเลขประจำเล่มหรือเลขประจำฉบับ
และเลขหน้าของบทความนั้นๆ

สำหรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมวารสารและนิตยสาร
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
3.1 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในวารสาร ที่มีเลขหน้าทุกฉบับในแต่ละเล่มหรือ
ปีเรียงติดต่อกัน มีรูปแบบการเขียนดังนี้

ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์หรือเล่มที่, เลขหน้า.
ตัวอย่างวารสารภาษาไทย

บัวงาม ห่อแก้ว. (2541). การวิเคราะห์นิทานคติธรรมเรื่องดาวเรื่อง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.
1, 61-67.
ชื่อผู้แต่ง คือ บัวงาม ห่อแก้ว
ปีที่พิมพ์ คือ 2541
ชื่อบทความ คือ การวิเคราะห์นิทานคติธรรมเรื่องดาวเรื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 1, 61-67.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสารชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่1 หน้า 61-67)
ตัวอย่างวารสารภาษาอังกฤษ
Mintzberg, H. (1975). The manager’s job. Harvard Business Review,
4, 49 -61.
ชื่อผู้แต่ง คือ Mintzberg, H.
ปีที่พิมพ์ คือ 1975
ชื่อบทความ คือ The manager’s job.
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ Harvard Business Review,4, 49 -61.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ Harvard Business Review ปีที่ 4 หน้า 49 -61 )
3.2 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในวารสารที่เลขหน้าของแต่ละฉบับไม่เรียงติดต่อกัน
มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่างวารสารภาษาไทย

ศิริลักษณ์ สุนทโรทก. (2543). อ้วนไปหรือเปล่า. คุรุปริทัศน์. 18 (6), 113 -115.
ชื่อผู้แต่ง คือ ศิริลักษณ์ สุนทโรทก.
ปีที่พิมพ์ คือ 2543
ชื่อบทความ คือ อ้วนไปหรือเปล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ คุรุปริทัศน์. 18 (6), 113 -115.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ คุรุปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 หน้า 113 -115)
ตัวอย่างวารสารภาษาอังกฤษ

Lauder, K.C. (1998). Appropriate information technology. The Electronic Libraries.
13 (6), 17-20.
ชื่อผู้แต่ง คือ Lauder, K.C.
ปีที่พิมพ์ คือ 1998
ชื่อบทความ คือ Appropriate information technology.
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ The Electronic Libraries. 13 (6), 17-20.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ The Electronic Libraries ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 หน้า 17-20)

3.3 รูปแบบบรรณานุกรมของบทความในนิตยสาร ที่มีวาระการออกถี่เป็นรายเดือนหรือเดือนละ
หลายฉบับ มีรูปแบบการเขียนดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์, [วันที่] เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่),
เลขหน้า.

ตัวอย่างนิตยสารภาษาไทย
ทัศนีย์ ยาวะประภาษ. (2542, สิงหาคม). มรดกโลกบ้านเชียง. กินนรี. 16(8), 70 -72.
ชื่อผู้แต่ง คือ ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ปีที่พิมพ์ คือ 2542, สิงหาคม
ชื่อบทความ คือ มรดกโลกบ้านเชียง
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ คือ
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ กินนรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 หน้า 70-72)
ตัวอย่างนิตยสารภาษาอังกฤษ
Nash, J.M. (2004, July). The new science of Alzheimer’s. Time. 156(5), 36-43.
ชื่อผู้แต่ง คือ Nash, J.M.
ปีที่พิมพ์ คือ 2004, July
ชื่อบทความ คือ The new science of Alzheimer’s
รายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร คือ Time. 156(5), 36-43.
(หมายความว่าบทความตีพิมพ์ในวารสาร ชื่อ Time ปีที่ 156 ฉบับที่ 5 หน้า 36 -43)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s